Latinica  |    
   
 
Насловна
О нама
  Надлежности Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама
  Опис функција руководилаца, надлежности, обавезе и овлашћења
  Организациона структура
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:
- афирмацију и развој слободе вероисповедања;
- сарадњу државе с црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву;
- афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета;
- помоћ у заштити верских компонената у културном и етичком идентитету националних мањина;
- поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма;
- сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у иностранству;
- развој и афирмисање вредности религијске културе;
- подршку развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања;
- пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа;
- пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално - материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа),
- друге послове одређене законом.

Опис функција руководилаца, надлежности, обавезе и овлашћења

Директор руководи Управом, планира, усмерава и надзире рад у Управи; врши најсложеније послове из делокруга Управе; сарађује са државним и другим органима, организацијама и јавним службама; обавља и друге послове по налогу министра.

- Решењем  Владе  24 Број: 119-840/2016  28. јануара 2016.  године  за  вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде постављен је др Милета Радојевић


Помоћник директора руководи и организује рад у Сектору; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Управе.


- Решењем  Владе  24  Број:  119-13069/2015  од  5. децембра 2015.  године  године  за вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама - Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу у Министарству правде постављен је др Марко Николић


Организациона структура

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде, број: 110-00-61/2015-01 oд 11. августа 2015. године, организовани су послови и систематизована радна места која су разврстана у звања, а који је ступио на снагу 29. августа 2015. године

Наративни приказ организационе структуре

За потребе обављања послова из надлежности Управе, образоване су следеће основне унутрашње јединице:

 

А. Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу

Б. Сектор за правне, финансијске и опште послове.

                                                                

 

А. Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу

 

Руководилац сектора:

 

в. д. помоћник директорадр Марко Николић

тел: 011/301-4301; marko.nikolic@vere.gov.rs

 

Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу обавља послове који се односе на: афирмацију и развој слободе вероисповедања; сарадњу државе са црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву; афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета; помоћ у заштити верских компонената у културном и етничком идентитету националних мањина; сарадњу државе са епархијама  Српске православне цркве у иностранству; развој и афирмисање вредности религијске културе; подршку развоја верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања; пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу,  образује се следећа ужа унутрашња јединица:

 

1)      Одељење за сарадњу с црквама и верским заједницама.

Начелник Одељења
Рада Костић, виши саветник
тел: 301-4304; rada.kostic@vere.gov.rs

Одељење за сарадњу с црквама и верским заједницама, обавља послове који се односе на: праћење и унапређење стања у области сарадње Републике Србије са црквама и верским заједницама; иницирање и предузимање мера из надлежности Управе у циљу унапређења верске културе, верских слобода и толеранције; предлагање мера за унапређење сарадње Републике Србије са епархијама Српске православне цркве у иностранству; заштиту и афирмацију верског, културног и националног идентитета; израду предлога Плана реализације дела програмског буџета Одељења; анализу и обраду захтева цркава и верских заједница за изградњу и реконструкцију верских објеката; праћење прописа ЕУ из области верских права и слобода; израду мишљења, анализа и информација из делокруга Одељења; праћење и анализу стања у области верске наставе и верског образовања; пружање стручне помоћи у процесу интегрисања у систем образовања; праћење и координацију учешћа цркава  и верских заједница у остваривању верске наставе у основним и средњим школама; анализирање програма и уџбеника веронауке и предлагање метода њиховог усавршавања; предлагање и учествовање у спровођењу мера за побољшање социјалног и материјалног положаја ученика, студената и професора верских образовних установа; пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница и остваривању њихових законом утврђених права; друге послове из делокруга Одељења.

 

 

Б. Сектор за правне, финансијске и опште послове

Руководилац сектора:

 

У Сектору за правне, финансијске и опште послове, обављају се послови који се односе на: радне односе државних службеника у Управи; организациони послови на изради планова и програма рада као и извештаји о раду Управе; стручно-техничке, административне, послове за потребе Управе; послове односа са јавношћу; безбедност и здравље на раду; финансијско-материјалне и рачуноводствене послове; набавку опреме и средстава за рад; приступ информацијама од јавног значаја; сарадњу са органима у областима из делокруга Управе и друге послове из области правних, финансијских и општих послова.

 

У  Сектору за правне, финансијске и опште послове, образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

1) Група за правне и опште послове;

2) Група за финансијске и рачуноводствене послове.

 

У групи за правне и опште послове, обављају се организациони послови; послови на изради планова и програма рада, као и извештаји о раду Управе; правни послови у вези израде аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника;  персонално-евиденциони послови; послови уједначености спровођења поступка оцењивања државних службеника; послови израде аката у вези са приступом информацијама од јавног значаја, као и аката о безбедности и здрављу на раду запослених; послови израде аката који произлазе из односа сарадње Управе са другим органима; други послови из делокруга Сектора.

Руководилац Групе  за правне и опште послове:

Биљана Вукићевић, самостални саветник, тел: 011/3114-442; biljana.vukicevic@vere.gov.rs

 

Група за финансијско-рачуноводствене послове обавља послове који се односе на: планирање средстава за финансирање надлежности Управе, законито и наменско трошење буџетских средстава као и буџетских средстава по одобреним пројектима Републике Србије; израду завршног рачуна; израду извештаја о извршењу буџета; вршење интерне контроле рачуноводствених исправа и поступака у реализацији буџета Управе; обраду података ради обрачуна плата и накнада државних службеника; рачуноводствене и административне послове и друге послове у вези са финансијско рачуноводственим пословањем Управе.

Руководилац групе за финансијско рачуноводствене послове:

Татјана Милановић Тркуља, виши саветник, тел: 011/2145-627; tatjana.trkulja@vere.gov.rs

 
Особа задужена за одржавање презентације
Јована Стојиновић, саветник
Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, Република Србија
тел: +381 (0)11  311 7468
факс: +381 (0)11  311 3527
Е-mail: jovana.stojinovic@vere.gov.rs


 
Министарство правде Републике Србије
Српска Православна Црква
Међународна Бискупска Конференција Св. Ћирила и Методија
Словачкa евангеличкa црквa а.в.
Реформатскa хришћанскa црквa
Евангеличкa хришћанскa црквa а.в.
Синагога у Београду
Јеврејскa заједницa
Ријасет Исламске заједнице Србије
Мешихат Исламске заједнице у Србији
 
 
 
Министарство правде
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
Сва права задржана ©2013  |  Мапа сајта  |  Мобилна верзија сајта